Beeksisa Waldaa Barreessitoota Oromiyaa

Beeksisa Waldaa Barreessitoota Oromiyaa

Beeksisa Waldaa Barreessitoota Oromiyaa

Beeksisa yaa’ii walii galaa

  1. Beeksisa

Dilbata dhufu jechuunis Sadaasa 25, 2015 ganama keessaa sa’a 3 irraa eegalee, Waldaan Barreessitoota Oromiyaa walga’ii guddaa Giddu gala aadaa Oromoo Finfinneetti qopheessee jira.

Walga’ii kanarratti, gabaasni waggaa haala waldaan irra tureefi jiruu ni dhihaata. Fuuldura waldichaarrattis waliin mari’anna.

Miseensi hunduu yaada waldaa kanaaf qabu, akkamiin akka jabeessinu, maal akka goonurratti yaadasaa fidee haa dhufu.

Dabalatanis dhimmoota akka wixineetti dhihaatanii, yaadaa irratti waliif kenninu ni jiraata.

Hin hafinaa!
Waraqaan eenyummaa haaraan qophaa’e guyyaa gaafa sanaa ni kennama.

 

Dilbata Sadaasa 26 2015

Ganama sa’a 3 irraa eegalee

Giddu gala Aadaa Oromoo

Ibsa Miidiyaa /Media Release

Waldaan Barreessitoota Oromiyaa Badhaasa ogbarruu Gaaddisaa ilaalchisee Adoolessa 23, 2014 Hoteela Ililliitti miidiyaaf ibsa ni kenna. Miidiyaaleen hundi argamuun gaafachuufi dhaggeeffachuu ni dandeessu.

ABBAA CAALAA LATAA

Kitaabni seenaa “Jireenyaafi qabsoo ABO” jedhu kan Abbaa Caalaa Lataan barreeffame, Oromiyaa qaqqabeera.

Mana kitaabaa Elellee (Hinseenee Makuriyaa) biraa argachuu ni dandeessu.

0911641066 mana Kitaabaa Elellee

 

Gaaddisaa Award

Badhaasa Ogbarruu Oromoo / Oromo Literary Award/

Waldaan Barreessitoota Oromiyaa yeroo dhihootti, badhaasa Ogbarruu maqaa goota guddaafi barreessaa Asoosama Afaan Oromoo jalqabaa maqaa Obbo Gaaddisaa Birruutiin moggaasuun qabatee dhufaa jira.

Badhaasni kun badhaasa Ogbarruu irratti xiyyeeffatuufi wantota kan biroo hedduu of jalatti qabatedha.

Qulqullina Ogbarruu mirkaneessuun hafuura dorgommii uumuu, gulantaa Ogbarruu keenyaa ol kaasuun fedhii dubbistootaa daballee, uummata dubbisu oomishuuf ni gargaara.

en_USEN
Scroll to Top