Asafaa Tafarraa Dibaabaa (PhD)
Asafaa Tafarraa Dibaabaa (PhD)
Name:
Asafaa Tafarraa Dibaabaa (PhD)

Phone:

Address:
Finfinnee
Books:

1. Edas-Edanas (kitaaba walaloo, 1997)

2. Anaan’yaa (kitaaba walaloo, 1997, 2006)

3. Danaa (asoosama gaggabaaboo, 2000)

4. Theorizing the Present (2004)

5. Decorous Decorum (kitaaba walaloo afaan Ingilizii, 2006)

6. Eela: (Seenaa Oguma Oromoo, 2009)

7. Beyond adversities (Critical Analysis of Jarso Waqo’s Poetry, 2010)

8. Themes and Patterns.. (Ed.), (a book on traditional Oromo marriage Counseling, Salaalee)

9. The Hug (Kitaaba walaloo Afaan Ingilizii, 2011)

10. Ilyaada (Finfi) (Kitaaba walaloo, 2014)

11. Sumposia (Kitaaba walaloo afaan Ingilizii, 2018)

12. Ate-Loon (Kitaaba walaloo Afaan Ingilizii, 2020)

Bio

Wallagga lixaa Aanaa Jaarsoo ganda Jaarsoo Gomboo jedhamutti dhalatan. Maatiin isaanii carraa barnootaa sadarkaa guddaa qabaachuu baatanis, ijoolleen isaanii akka barataniif haala mijeessuurraa duubatti hin jenne.
Keessumattuu abbaan isaanii barnoota waan jaallataniif, ilma isaanii kana gara mana barumsaatti erguun akka baratu taasisanii, dhalattoota naannoof fakkeenya ta’aniiru.

Ilmi isaanii kun Barnootasaa, sadarkaa duraa Jaarsoo Garjoo Maaramiitti kutaa 1-6, Jaarsoo gabaa dafinootti kutaa 6-8 barachuun, sadarkaa 2ffaa ammoo Najjootti obbaafachiisan.

Gootni barumsa akka lubbuutti jaallatu kun, baadiyyaa Jaarsoo Gomboo keessatti dhalatee guddate kun, har’a qabeenya Oromiyaa maraa ta’uu danda’eera.

Hayyuu dhaloota qaru ta’uun cinatti, abbaa walaloofi asooga ammayyaa Afaan Oromoo ta’eera.

Umuriisaanii dargaggummaatti Barsiisaa ta’uun tajaajilaa utuu jiranii, miseensa Adda Bilisummaa Oromoo ta’uun qabsootti makaman.
Ilmi sabaaf dhalate kun, dhugaa Oromoo barnootaan ifa baasuu kaayyoo jedhu kaayyeffachuun, baadiyyaa Oromiyaa lixaatii hanga Yuunvarsiitii biyya Ameerikaa Indiyaanaa jedhamuutti Dooktireetasaa barateera.
Aadaa, beekumsaafi hawwaasummaa Oromoo qorachuun, Oromoo addunyaatti kan mullise gootni kun, seenaa Ogbarruu ammayyaa Afaan Oromoo keessattis ga’ee leencaa qaba.
Waggoota 25 oliif biyyaa keessaafi biyya alaatti hojii Ogbarruu gurguddoofi seena qabeeyyii ta’aan hojjetaniiru.

Hojiilee ogbarruu isaan barreessanii maxxansaaf qaqqabsiisan keessaa:

1. Edas-Edanas (kitaaba walaloo, 1997)
2. Anaan’yaa (kitaaba walaloo, 1997, 2006)
3. Danaa (asoosama gaggabaaboo, 2000)
4. Theorizing the Present (2004)
5. Decorous Decorum (kitaaba walaloo afaan Ingilizii, 2006)
6. Eela: (Seenaa Oguma Oromoo, 2009)
7. Beyond adversities (Critical Analysis of Jarso Waqo’s Poetry, 2010)
8. Themes and Patterns.. (Ed.), (a book on traditional Oromo marriage Counseling, Salaalee)
9. The Hug (Kitaaba walaloo Afaan Ingilizii, 2011)
10. Ilyaada (Finfi) (Kitaaba walaloo, 2014)
11. Sumposia (Kitaaba walaloo afaan Ingilizii, 2018)
12. Ate-Loon (Kitaaba walaloo Afaan Ingilizii, 2020)
Kanneen jedham warreen muraasa.
Gootni guddaan kun Dr. Asafaa Tafarraa jedhamu.

Dr. Asafaa Tafarraa mana maxxansaa Day-star waliin ta’uun kitaabota isaanii waggaa 25 dura maxxanfaman gara gabaatti deebisaa jiru. Ji’oota muraasa duras Waldaan Barreessitoota Oromiyaa sirna eebba kitaaba isaanii qopheessuun Giddu gala Aadaa Oromootti eebbiseera.
Badhaasa ogbarruu Gaaddisaa isa jalqabaarratti, hojiilee seena qabeessa isaan hojjetaniif Waldaan Barreessitoota Oromiyaa beekamtii kennuun, badhaasa addaa qopheesseefii jira.

en_USEN
Scroll to Top