Firaa'ol Fiqiruu
Firaa'ol Fiqiruu
Name:
Firaa’ol Fiqiruu

Phone:

Address:
Naqamtee
Books:

 

  1. Joora Saafaa Keessa
  2. Obbo Joobiriifi kanneen biroo

Bio

Barreessaan dargaggeessi kun Firaa’ol Fiqiruu jedhama. Firaa’ol Eebila 25, 1991 A.L.A magaala Naqamteetti dhalate. Turtiisaa mana barumsaa sadarkaa tokkooffaafi sadarkaa lammaffaatti hojiilee barreeffamaafi Aartii garagaraa keessatti hirmaataa ture. Keessumaa walaloowwan garagaraa qopheessuun minii-miidiyaa mana barumsaa irrattiifi sagantaalee gara-garaa irratti dhiyeessa ture.

Yommuu barumsa sadarkaa lammaffaa hordofaa turetti kilabii (garee) Abdii Boorii jedhamee magaala Naqamtee keessatti dargaggoota ogummaa Muuziqaa fi barreeffamaan hundaa’e keessatti hojiilee taatummaa Tiyaatira gara-garaa irrattiifi walaloowwan qopheessee dhiyeessuun hirmaataa ture.

Bara 2010, A.L.A sadarkaa barumsa olaanaaf Yunivarsiitii Jimmaa seene. Bara 2015, A.L.A sagantaa barumsasaa ogummaa Siivil Injineriingiidhaan (Civil Engineering) xumure. Turtiisaa mooraa yunivarsiitii keessatti miirri kitaaba asoosamota garagaraa dubbisuufi kan ofiis barreessuu yaaluun itti horame. Waldhaansoo yeroo dheeraa boodas bara 2018,A.L.Atti Kitaabasaa jalqabaa Asoosama “Joora Saafaa Keessaa” jedhamu maxxansiisee dhiyeesse. Kitaabnisaa kunis dubbistoota biratti jaalatamummaa guddaa horateera. Akkasumas, kitaaba bareedaa bara 2018tii ta’uun ‘ODAA AWARD ‘ injifateera.
Itti Aanees kitaaba kuusawwan asoosamaa gaggabaaboo qabate “Obbo Joobiriifi Kanneen biroo” jedhu maxxansiisee dubbistootaaf dhiyeesseera. Dubbistoota birattis jaalatamummaa argateera. Akkasumas gumaacha aartii Oromoof godheen badhaasa beekamtii ODAA AWARD irraa argateera.
Firaa’ol Fiqiruun ogummaa Injinariingiin industirii Konistiraakshinii keessa jiraatus jaalala barreeffamaaf qaburraan kan ka’e hojii barreeffamaas hojii idileesaa waliin adeemsisa.

Waldaa Barreessitoota Oromiyaa

Finfinnee

Caamsaa 2022

 

en_USEN
Scroll to Top