Gaaddisaa Birruu
Gaaddisaa Birruu
Name:
Gaaddisaa Birruu

Phone:

****
Address:
Finfinnee
Books:
  1. Kuusaa Gadoo  1983/1991
  2. Galmee jechoota Afaan Oromoo namoota kaan waliin bara 1983/1991Barruulee birmata jedhamu bara 1985/1993
  3. Peace and Reconciliation bara 1993/2001
  4. Dhaamsa Abbaa bara 1994/2002
  5. Fedhii gamtokkeefi ogbarruu gaggabaaboo biroo 2001/2009
  6. Namummaafi ogbarruu gaggabaaboo barreessitoota biroo waliin (WBO kan maxxanfame bara 2004/2012
  7. Burreen bifa tokkoo miti’  bara 2007/2015

 

Bio

Seenaa Gabaabaa Obbo Gaaddisaa Birruu

(1957-2021 ALA ykn 1950- 2013 A.L.H)

Onkoloolessa 06, bara 1950 (ALH) YKN 17/10/1957ALA abbaa isaa obbo Birruu Waaqaa fi harmee isaa Adde Bajigee Gonfaa irra godina Arsii, Aanaa Leemmoofi Bilbilootti dhalatee guddate. Akkuma ijoollee baadiyyaa kaaniitti hanga umuriinsaa barnootaaf gahutti loon bobbaasanii galchuu, hojii qonnaafi hojiilee biroo maatiin ajajan hojjechuudhaan dabarse. Yeroo umuriin isaa barnootaaf dhaqqabu barnoota isaa sadarkaa 1ffaa (kutaa 1-8) mana barumsaa Boqqojjiitti erga baratee barnootaa isaa sadarkaa 2ffaa (9-10) mana barnootaa Raas Dargee gaafasii mana barnootaa Asallaa har’aatti barate.

Obbo Birruu Waaqaa gaafa mucaan isaanii ganna shanii addunyatti nagaa waan dhaammataniif ilmi isaanii gargaarsa abbaa malee guddate. Ifaajee haadhan guddate. Qaawwi abbaa dhaabuun nama mudatu salphaa waan hin turreef kutaa 9-10 magaalaa Asallaatti nama bira taa’ee tajaajila isaaniif kennuudhaan barate. Sangaa gaafasi haati isaa kennaaniifis qarshii olaanaa jedhamu qarshii 50 qofatti gurgurate. Qarshiin sunis uffataafi galaa bittee kiraa manaa baatii lama qofaa dandeesseef. Haalli sun waliitti ida’amee barnoota isaa silaa 11-12 barachuuf ture addaan kutee ogummaa barsiisummaa dorgomee akka seenu isa dirqisiise. Haaluma kanaan waggaa tokkoffaa dhaabbata Leenjii barsiisummaa Asmaraatti; waggaa lammaffaa dhaabbata leenjii barsiisummaa Jimmaatti barnoota diploomaa baratee xumure. Sana booda hojii barsiisummaatti ramaddii argatee achuma godina Arsii, manneen barnootaa kanneen akka M/B Boolloo, Haayilee Abbaa Marsaafi Boqojjiitti jedhamnitti gara waggaa jaha (6) erga barsiisee barnoota isaa digrii jalqabaa barachuuf gara Yuunvarsitii Finfinneetti qajeele. Yuunvarsitii Finfinneetti BA digrii Afaan Ingiliffaa fi Ogbarruutiin baratee xumure.

Ergasii Akkaadaamii Afaanota Itoophiyaa keessaatti ramadamee waggaa sagalii (9) olif erga hojjetee barnoota isaa digrii lammaffaa (MA) Ogbarruudhaan achuma Yuunvarsitii Finfinneetti fudhate. Dabalatanis, Eebbaan Boodaa diploomaa isaa American School for International studies dhaabbata jedhamu irraa Waldhabbii Furuu-conflict resolution dhaan fudhatee jira. Waajjiralee adda addaa keessattis tajaajilee jira. Isaan keessaa muraasni Waajjira Gargaarsa Oromiyaa keessa waggaa 3’f akkasumas dhaabbilee miti-mootummaa garaagaraa (NGO) keessa waliigalatti gara waggaa 18 tajaajila kennee jira.

Namni har’a wal isin barsiisaa jiru kun ogummaa addaa kan akka barsiisummaa, qophii galmee jechootaa, ogbarruu, qunnamtii uummataa, qophii fi hojiirra oolmaa piroojeektiifi kanneen biroo nama gonfatedha.

Gama hojiilee ogbarruutiin yoo ilaallee:
Asoosama Kuusaa Gadoo jedhamu bara 1983/1991
Galmee jechoota Afaan Oromoo namoota kaan waliin bara 1983/1991
Barruulee birmata jedhamu bara 1985/1993
Kitaaba ‘peace and reconciliation’ jedhamu Afaan Oromoofi Amaaraatti jijjiiruu bara 1993/2001
Asoosama Dhaamsa Abbaa jedhu bara 1994/2002
Fedhii gamtokkeefi ogbarruu gaggabaaboo biroo 2001/2009
Namummaafi ogbarruu gaggabaaboo barreessitoota biroo waliin (WBO kan maxxanfame bara 2004/2012
Asoosama ‘burreen bifa tokkoo miti’ jedhu bara 2007/2015 hojjetee jira.

Waldaa barreessitoota Oromoo hundeessuu keessatti nama tarree jalqabaarra jirudha. Waldichas Pirezedaantii ta’ee waggaa 4’f tajaajilee jira. Yeroo ammaa kanas magaalaa Buraayyuutti mana barumsaa Lalisees Talent jedhamu hundeessuudhaan hawaasa naannootif barumsa qulqullina qabu kennuu bira darbee namoota addaaddaatiif carraa hojii uumee jiru.

Badhaasa adda addaas dhaabbilee garaagaraa irraa fudhatee jira. Isaan keessaa muraasni dorgommii biyya Ameerikaatti taasifameen ‘Waxala Qaccee Gaabbii’ ogbarruu jedhu dhiyeessuudhaan tokkoffaa bahee badhaasa maallaqaafi maxxansa ogbarrichaa bara 1995/2003 fudhatee jira. Achuma biyya Ameerikaatti dorgommii taasifameen “Fedhii Gamtokkee’ dhiyeessuudhaan sadaffaa bahee badhaasa maallaqaa bara 1996/2004 fudhatee jira.

Obbo Gaaddisaan abbaa ijoollee afurii ( dhiira 2, dubara lama) ti. Obsa qabeessa, utubaa ogbarruu Oromoo, hubataafi amala toleessa.

Obbo Gaaddisaan dhibee istrookii qabamanii waggaa lamaaf wal’aansarra erga turanii, gaafa guyyaa 20/07/2021 ykn addunyaa kanarraa du’an boqotanii jiru.

Waldaa Barreessitoota Oromiyaa
Finfinnee, Oromiyaa

Caamsaa 2022

en_USEN
Scroll to Top