Isaayyas Hordofaa Miijanaa
Isaayyas Hordofaa Miijanaa
Name:
Isaayyas Hordofaa Miijanaa

Phone:

Address:
Finfinnee
Books:

1. Gumaacha gama Diraamaa Raadiyooniifi Televejiinii Itiyoophiyaa qophii Afaan Oromootiin raawwatan (1976-1983 ALH):

 1. FOOZIYAA – 1976 ALH
 2. HAWWII – 1979 ALH
 3. Gumaacha ETV – sagantaa Diraamaa Afaan Oromoo (1983-2003 ALH)
 4. RAAJII WAATILEE (1983)
 5. DUR HAFE (1984)
 6. JOORSEE
 7. KAN CABAA TUFFATE
 8. CARRAA JIGSII
 9. WARQEE KOO
 10. KAN FACAASAN HAAMU

2. Hojiilee Ogbarruu Obbo Isaayyas gumaachan.

 1. HAWWII
 2. YEROON SIIF YAADHIIFTU
 3. YOOMI LAATA
 4. ASOOSAMOOTA GAGGABAABOO TSIGGERADAA
 5. ALII BARKII GOOTA OROMOO
 6. IJOOLLE MEE HAA DUBBISNU
 7. WARQI YE MAAFIRAAT XIBAB (kan isaan hiikan)
 8. ADAMOO (kan isaan hiikan)
 9. GULSHAAN FAAXUMAA (kan isaan hiikan)
 10. YEFIQIR DEM (kan isaan hiikan)

Bio

2. Seenaa Jireenyaa Barreessaa Isaayyaas Hordofaa Miijanaa

Isaayyaas Hordofaa bara 1945 ALH magaalaa guddittii bulchiinsa kutaa biyyaa Wallaggaa duraanii Naqamteetti dhalate. Kutaa 1ffaa hanga 3ffaatti Misiyoonii Siwiidinitti, walakkeessa 3ffaa hanga kutaa 10ffaatti mana barumsaa Q/ H/Sillaasee Naqamtee duraanii, sadarkaa 1ffaafi 2ffaatti, sana booda, Mana barumsaa waliigala Naqamtee sadarkaa 2ffaa hanga 12ffaatti barate.

Bara 1966 ALH dhaabbata leenjii barsiisotaa Asmaraa irraa dippiloomadhaan eebbifame. Yuuniversiitii Finfinneetti, Koolleejjii QonnaaHaroomaayyaa duraanitti Eegumsaafi Misooma Sanyii midhaaniitiin 1976 ALH dippiloomadhaan eebbifameera. Bara 1972 ALH dhaabbata leenjii gaazexeessummaa adduunyaa magaalaa guddittii Sooshaalistii Rippaabiliika Hangaarii, Budaapestitti ogummaa gaazexeessummaa barateera. Yuniversitii koolleejjii Liid istaarii irraa’mmoo barumsa amantii (theology)dhaan digirii jalqabaa argateera.

Isaayyaas Hordofaa erga gara addunyaa hojiitti deebi’ee booda:

Bara 1967fi 1968ALH kutaa biyyaa, Wallagga , koonyaa Jimmaa Arjoo, aanaa Leeqaa Dullachaa, mana barumsaa Baandiraa sadarkaa 1ffaafi giddugaleessa 2ffaa jedhamu waggaa lamaa barsiisummaadhan hawaasa isaanii tajaajilaniiru.

Bara 1969 ALH raadiyoonii Itoophiyaa qophii Afaan Oromoo magaalaa Finfinnee’rraa dabru keessatti “firilaansiidhaan” hojjetaniiru

ALH bara 1970 kutaa biyyaa, Wallaggatti bakka bu’aa tajajila Oduu Itoophiyaa ta’uun kan hojjetan yoo ta’u, ALH Bara 1971 ammoo kutaa biyyaa, Kafaa magaalaa Jimmaatti bakka bu’aa tajajila Oduu Itoophiyaa ta’uun itti fufan.

ALH bara 1971 walakaa irraa kaasee hamma 1977tti raadiyoonii Itoophiyaa qophii Afaan Oromoo Harar irratti, qopheessaa sagantaa, hogganaa kutaa sagantaa Afaan Oromoo ta’uudhaan itti aansuudhaanis itti gaafatamaa olaanaa ministera beeksisaa kutaa biyya Harargee ta’uun hojii seena qabeessa hedduu hojjetaniiru.

ALH.Ji’a fulbaana Bara 1977_1983tti raadiyoonii Itoophiyaa qophii Afaan Oromoo biyyaalessaa magaalaa Finfinnee irraa dabru keessatti qopheessaa olaanaa fi itti aanaa itti gaafatamaa kutaa sagantaa ta’uudhaan,

ALH Bara 1983 Waxabajjii 16 televisioniin Itoophiyaa gaazeexeesitoota shaniin sagantaa Afaan Oromoo tamsaasuu yeroo jalqabu Obbo Isaayyaas isaan keessaa tokko turan.

Baga gammaddan jechuudhaanis ergaa gammachuu dabarsuudhaan hunda dura foddaa televisioniidhaan daawwattootatti kan muldhatan Obbo Isaayyaas turan.

Bara 1983-1984 ALH qopheessaa olaanaa sagantaa TV Itoophiyaa qophii Afaan Oromoo ta’uudhaan hamma dhuma bara 1984tti tajaajilaniiru.Sana boodas ALH bara1985 ammoo,sagalee bilisummaa Oromoo magaalaa guddittii Suudan Kaartuma irraa darbaa ture keessatti qopheessaa olaanaa fi hogganaa sagantaa kutaa Afaan Amaara ta’uudhaan , kana malees hogganaafi itti aanaa walitti qabaa boordiifi gulaallii raadiyoo ta’uundhaan tajajilaniiru.Sana booda Muummicha ministera Itoophiyaa bara sanaa kan ture Mallas Zeenaawiin mootummaa Suudaanii wajjin dudubachuudhaan raadiyoonii sagalee bilisummaa Oromoo cufsiisnaan obo.Isaayyaas magaalaa Kaartum irraa bara 1985 Adoolessa biyyaatti erga deebi’an booda bara ALH 1986 hojii malee dabarsan.

Bara 1987-1989 ALH garuu daldala geejjiba dhuunfaa irra erga turan booda ALH , bara 1989 Hagayya, gara ogummaa gaazexeessummaatti deebi’anii,hanga bara-2003 ALH dhaabbata ETV kutaa sagantaa Afaan Oromoo keessatti sadarkaa hoggansaafi qopheessaa olaanatti, walumaagalatti, dhaabbilee sabaa himaalee mootummaa keessatti waggoota 30f tajaajila gaazexeessummaa kan kennan Obbo Isaayyas, bara 2003 ALH, ji’a Onkoleelessa keessa umriin isaanii osoo sooromaaf hin ga’in dhiibbaa dabbaloota Wayyaanee fi OPDO dhaan imaammata mootummaan JBAHA (BPR) jedhu hojiirra oolchuf baaseen, sooromaan hojii irraa adda baafaman.

Imaammatni kuni Isaayyaasifi hojjettoota biroo 129 hojii irraa erga isaan baase booda “Imaammatichi kallattiidhan hojjettoota hin madaalu” jechuun bara 2003 ALH booda itti hin fufne.

Haata’ullee malee obbo Isaayyaas jabina hojii irratti agarsiisaniin baroota Dargii raadiyoonii Itoophiyaa qophii Afaan Oromoo’rra hojjechaa turaniifi bara mootummaa Dr.Abiyyiin hogganamu keessattis badhaasa garaa garaa argataniiru.Fakkeenyaaf ALH bara 1972 fi 1973 ministers beeksisaa mootummaa Dargii kan turan Kumaalaa Girmaa Yilmaa harkaa xalayaa ragaa gaazexessaa galateeffamaa,ALH bara 1975ttis gaazexeessitoota mootummaa keessaa galateeffatamaa jedhamanii filatamuudhaan dura taa’aa waldaa gaazeexeesitoota Itoophiyaa kan turan Obbo Immiruu Warquu harkaa xalayaa ragaa fudhataniiru.

ALH bara 2013 mootummaa Dr. Abiyyiin hogganamu keessattis medaliyaa barreeffamni “Ashaaraa keessan waan keessaniif ni galateeffatamtu, Itoophiyaa waan tajaajiltaniif,Itoophiyaan isin galateeffatti ” jedhu irratti barreeffame Muummicha ministera Dr.Abbiyi harkaa badhaafamaniiru.

Obbo Isaayyaas Hordofaa bu’aa ba’ii jireenyaa keessatti hojii gaazexeessummaatin alatti turtii Suudan Kaartuum irraa gara Finfinnee erga deebi’anii hojii gaazexeessummaa isaaniitti deebi’uu waan hin barbaannef hojii daldala geejjibaa dhuunfaa’saaniitiin ,Adaamaa,Moojoo,Shaashammannee fi hawaasaa irratti bobba’uun uummata tajaajilaa turan. Kana keessattis mudannoowwan hedduu dhandhamuun isaanii hin oolle. Kanumaan walqabatee miseensa Adda Bilisummaa Oromoo jedhamuudhaan himatamaniis yeroo adda addaatti hidhamaniiru.

2. Gumaacha Isaayyaas Hordofaa Miijenaa Guddina Ogbarruu Oromoo Keessatti፡

Gumaachi gama Diraamaa Afaan Oromoo Raadiyoodhan (1976-1983 ALH):

FOOZIYAA – 1976 ALH

HAWWII – 1979 ALH ( Diraamaa dheeraa sa’atii sadii yeroo jalqabaaf dhaggeefattootaaf dhiyaate)

Gumaacha ETV – sagantaa Diraamaa Afaan Oromoo (1983-2003 ALH)

RAAJII WAATILEE 1983 (diraamaa gabaabduu daqiqaa 20 seenaa keessatti yeroo jalqabaaf televiziyoonii Itoophiyaa sagantaa Afaan Oromoo irratti daawwattootaaf dhiyaattedha)

DUR HAFE 1984 ( diraamaa sa’atii tokko dheeratu seenaa keessatti yeroo jalqabaaf televiziyoonii Itoophiyaa sagantaa Afaan Oromoo irratti daawwattootaaf kan dhiyaatedha).

Kana males;

JOORSEE

KAN CABAA TUFFATE

CARRAA JIGSII

WARQEE KOO

KAN FACAASAN HAAMU kan jedhamanii fi diraamota baayi’ee daawwattootaaf dhiyeessuudhaan qooda olaanaa raawwataniiru.

Kitaabota Ogbarruu gumaachan keessaa:

HAWWII (Kuma afurtama, maxxanfamteetti)

YEROON SIIF YAADHIIFTUU (kuma kudhan maxxanfamteetti)

YOOMI LAATAA (kuma kudha shan maxxafamteetti)

TSIGEREDAA FI A SOOSAMOOTA GAGGABAABOO,(kuma shan maxxanfamte)

ALII BARKII GOOTA OROMOO jalqaba kumi shan maxanfame.Booda gara Afaan Amaaraatti hiikamee bara 2013 kumni shan maxxanfame.

Barreessitoota Oromoo sagal wajjinis Kitaaba asoosamoota gaggabaaboo NAMUMMAA jedhamu maxxansiisanii dubbistootaaf dhyeessaniiru

Kan hin maxxanfamnemmoo IJOOLLE MEE HAA DUBBISNU,

GULSHAAN FAAXUMAA (Barreeffama hafuuraa gara Afaan Oromootti hiikame) kanneen jedhaman hawaasa isaanif gumaachaniiru!!

Obbo Isaayyas Hordofaa Miijanaa barreessitoota hangafa Afaan Oromoo keessaa tokko yoo ta’aan,waa’eloota isaanii kan akka barreessaa hangafa Gaaddisaa Birruu fi barreessitoota biroo shan waliin ta’uun Waldaa Barreessitoota Oromoo ALH bara 2002, erga hundeessan booda,  waggoota shaniif Itti Aanaa Pirezidaantii waldichaa ta’uun Waldaa Barreessitoota Oromiyaa tajaajilaniiru. Obbo Isaayyas Waldaa Barreessitoota Itoophiyaa keessattis miseensummaatii hanga geggeessummaatti qooda olaanaa raawwataniiru.

Waldaa Barreessitoota Oromiyaa

Caamsaa 2022

 

en_USEN
Scroll to Top