Kumsaa Buraayyuu
Kumsaa Buraayyuu
Name:
Kumsaa Buraayyuu

Phone:

Address:
Europe
Books:

Bio

Kumsaan abbaa isaa obbo Buraayyuu Baloo Dabalii fi haadha isaa aadde Zoodituu Wayyeessaa Xiixaa irraa baatii Sadaasaa bara 1969 keessa (G.C); bulchiinsa yeroo sana Kutaa biyya Wallaggaa, Konyaa Horroo Guduruu, Ona Eebantuu, Ganda Annisoo, bakka Harbuu Jaankoo jedhamutti dhalate.

Warri Kumsaa walumaagalatti ilmaan 6 kan horan yoo ta’u Kumsaan mucaa isaanii isa dhumaati.

Akkuma umuriin isaa barnootaaf gaheen, Kumsaa barnoota isaa:
❖ kan sadarkaa Duraa Mana Barnootaa Qeellootti,
❖ kan sadarkaa Juddu-galeessaa Mana Barnootaa Hindeetti,
❖ kan Sadarkaa Lammaffaa Mana Barnootaa Giddaa Ayyaanaatti barachuun bara 1987 keessa xumurateera.

Baroota 1988 hanga 1990tti Kumsaan qormaata adda-addaa hedduu keessa tareera.

Bara 1989 keessa Kumsaan dhoksaadhaan Finfinnee keessatti maadhee Qabsoo Bilisummaa Oromoo kunuunsifu waliin lafa jala gurmaa’ee sochii sabboonummaa dagaagsu keessatti qooda tokko tokko fudhachuu eegale.

Eegala 1990 keessa Kumsaan Qabsoo Bilisumaa Oromoo irraa qaamaan qooda fudhachuuf jecha gara Dirree Bahaatti bobba’ee hanga Konyaa Gaara Mul’ataa, Ona Doguutti erga deemeen booda cimina tika diinaa irraa kan ka’e haminni sun akka inni yaadetti isaaf milkaa’uu waan dhabeef baatiwwan muraasa booda gara Finfinneetti deebi’uuf dirqameera.

Kumsaan bara 1991 Yunversiitii Finfinneetti barnoota al-idilee (kan halkanii) jalqabee osoo barataa jiruu Mootummaan Dargii kufe.

Akkuma Mootummaan Dargii Kufeen Kumsaan Finfinnee irraa gara Dhiha Oromiymaatti bobba’ee qabsoo Bilisummaa Oromoo kan ABOn ogganamtutti makame. Leenjii torban murtooftee booda booda Kumsaan daballee ABO ta’uun filamee Waajjira ABO guddicha Gullallee, Finfinnee turetti ramadame.

Walakkeessa Bara 1991 hanga Walakkeessa bara 1992tti Kumsaan akka Dabballee ABOtti dirqamoota gurguddoo armaan gaditti tarriffaman kanneenitti ramadamee hojjeteera:

❖ Barsiisaa Qubee Afaan Oromoo ta’uun Oromoota Finfinnee keessa jiraatan hedduu afaan ofiin dubbisuu fi barreessuu barsiiseera

❖ Barsiisaa Seenaa Oromoo fi Seenaa ABO ta’uun Oromoota hedduu Finfinnee keessa jiraatan (kanneen yeroo sana Yunversiitii Finfinneetti barachaa turan dabalatee) Seenaa Saba isaanii fi seenaa Qabsoo Bilisummaa isaanii hubannoota gumaacheera.

❖ Oggansa Hawwisoo ABO Guutuu Oromiyaa ta’uun aadaa Ummata Oromoo kan guutummaa Oromiyaa wiirtuu Qabsoo Bilisummaa jalatti gurmeessuun; tokkummaan saba keenya kan afaanii fi kan teessuma lafaa qofa osoo hintaane, kan dhiigaa fi lafee, kan jiruu fi jireenyaa ta’uu isaa mirkaneessuuf sochii godhamaa ture keessatti qooda isaa bahateera.

❖ Qindeessaa fi Beeksisaa ‘Dukkanaan Duubaa’, do’ii/tiyaatira Oromoo yeroo jalqabaaf Finfinnee keessatti qophaa’ee, Biheeraawii Tiyaatirii keessatti agarsiifame bifa hundaan qindeessuu fi milkeessuu keessatti qooda guddaa gumaacheera.

Bara 1992 keessa akkuma EPRDF shiraan ABO Mootummaa Ce’umsaa keessa baaseen Kumsaan dhaaba isaatiin ramadamee, jaallan isaa warra kaan waliin lafa jala hojii jaarmaa ABO itti fufe.

Baruma 1992 kana keessa Kumsaan Kitaaba asoosama Afaan oromoo “Suuraa Abdii” jedhamu barreesse baatii Amajjii bara 1993 keessa maxxansiise. Kitaabni kun Kuusaa Gadoo fi Godaannisatti aane seenaa maxxansaa asoosama Afaan Oromoo keessatti isa 3ffa ta’uu isaati.

Akkasumas, eegala bara 1993tti irraa kaasee Kumsaan jaallan isaa waliin ta’uun dhaabbata Maxxansii fi Beeksisii Madda Walaabuu jedhemu hundeessuun barruulee siyaasaa, dinagdee, aadaa fi hawaasumma ummata Oromoo irratii xiyyeefatu baatii baatiin maxxansuu eegale. Ayyinaa fi xiyyeeffannoon barruulee Madda Walaabuu seenaa barreeffama barruulee Afaan Oromoof kan duraati jechuun ni danda’ama. Kumsaan Gulaalaa barruulee Madda Walaabuu ta’ee eegala 1993 hanga dhuma 1995tti hojjeteera.

Baroota Gulaalaa Madda Walaabuu turetti Kumsaa fi waahillan isaa tika EPRDFin qabanii yeroo hedduu Ma’ikelaawii fi bakkoota adda addaatti hidhaan hiraarfamaa turaniiru.

Barootuma Gulaalaa Madda Walaabuu ture kanatti, Kumsaan Yunversiitii Finfineetti deebi’ee barnoota isaa Muummee Siyaasaa fi Wal Qunnamtii Addunyaan itti fufuuf carraa yeroo gabaabduu argatee ture.

Haata’u malee eegala 1996tti dirqamni Kumsaa fi jaallan isaa lafa jalaan ummata Oromoo Bilisummaa isaaniif ijaaraa turan sun tika diinaan (EPRDF) waan saaxilameef Kumsaan biyya, maatii fi firoottan isaa dhiisee gara biyya ollaa, Jabuutiitti baqachuuf dirqame.

Akkuma Jabuutii seeneen Kumsaan Waajjira ABO Jabuutiitti Gaafatamaa Birkii Jaarmaa ta’ee ramadame. Gaafatama kanaanis ummata Oromoo biyya Jabuutii keessa qubatanii jiran sagantaa siyaasaa ABOn leenjisuu, jaarmaa ABOtti ijaaruu fi bobbaasuun Kumsaan dirqama isaa bifa quubsaa ta’een bahateera.

Sochiin mootummaa EPRDF biyyota ollaa keessatti godhaa ture hammachaa waan dhufeef jalqaba bara 1997 keessa Kumsaan Jabuutii irraa gara biyya Awustraaliyaatti godaanuuf dirqame.

Akkuma Awustaraaliyaa seeneen Kumsaan jaarmaan ABO biyya sana keessatti akka gad-dhaabbatuuf qooda isaa gumaachuu itti fufe.

Bara 1998 irraa hanga 2004tti Kumsaan gaafatamaa ABO Awustraaliyaa fi kan Kibba-Paacific guutummmaa ta’ee hojjeteera.

Bara 2004 – 2009 ammoo Damee Dantaa Alaa ABO jalatti gaafatamaa Kibba￾paasfiki ta’ee tajaajileera.
Gama barnoota isaatiin ammoo Kumsaa akkuma biyya Awustraaliyaa seeneen gara Yunversiitiitti deebi’ee:

❖ Bara 2001 keessa Curtain University of Technology irraa Saayinsii Siyaasaan Digirii calqabaa fudhateera

❖ Bara 2006 University of Western Australia irraa Wal-qunnamtii Addunyaan Honor’s Digirii fudhateera

❖ Bara 2011 University of Western Australia irraa Wal-Qunnamtii Addunyaan Digirii Lammaffaa fudhateera.

Gama hojiitiin, Kumsaan bara 2001 irraa eegalee hanga ammaatti dhaabbatoota Mootummaa fi miti-Mootummaatti miindeffamuun gaafatama sadarkaa adda￾addaa irratti ramadamee tajaajila kenna jira.

Kumsaan abbaa-manaa fi abbaa ijoollee lamaati.

Waldaan Barreessitoota Oromiyaa Badhaasa ogbarruu Gaaddisaa marsaa 1ffaa bara 2014 geggeesse irrattis, barreessaa hangafa kana badhaasuun beekamtii kenneefii jira.

en_USEN
Scroll to Top