Maaramee Harqaa
Maaramee Harqaa
Name:
Maaramee Harqaa

Phone:

Address:
Oromiyaa
Books:

Bio

Xumura bara 1950 keessa abbaashee obbo Harqaa Kaasaafi haadhashee aadde Geexee Baloo irraa godina Wallaggaa Bahaa, Aanaa Gobbuu Sayyoo, ganda Qeejjoo jedhamutti dhalatte.

Obboleewwan dhiiraa 5 fi dubara 1 waliin gara addunyaa kanaa, kan dhufte gootittiin kun, umrii daa’imummaa isheetti amala qabeettii, dhugaa dubbattuufi karaa dabaan ammoo tole kan hin jenne, kan xiiqii hin dandeenye, waan hundi kan irraa miidhagu faaya Oromoo akka turte ragaa ba’amaaf.

Barnootashee sadarkaa 1ffaa Baakkotti, sadarkaa 2ffaa ammoo Ambootti kan baratte gootittiin kun, yeruma barattus qaama Oromoof hojjatu waliin hojjachaa kan turteefi quuqama Oromoof qabdu karaa addaatin agarsiisaa nama turte, sabboontuu Oromooti.

Barnootashee sadarkaa lammaffaa akka xumurteenis gara Koolleejjii Dabra Birhaanitti imaluun leenjii barsiisummaa (TTI) fudhattee gara Amboo deebi’uun magaalaa Amboo naannawa Awwaaroofi achuma iddoo garagaraa barsiisaa turteetti.

Bara Dargii keessas Miseensa ABO ta’uun, Amboofi naannawa sanatti, Jajjabeef barnootafi leenjii jajjaboo kennaa akka turtetu himama. Keessattuu qabsoo qubee barsiisuu keessattis adda duree ta’uun, shamarran hedduu dirree barnootaatti waamteetti.

Kana malees, gootota dubartoota Oromoo kanneen akka Ilfinash Qannoo, Angaatuu Baalchaafi kkf danuu waliin ta’uun qabsoo walleefi weelluu Oromoo keessatti ashaaraa mataashee lafa keesseetti.

Addi Bilisummaa Oromoo erga mootummaa cee’umsaa keessaa baafamees, Bara 1984 roorroo baqachuun gara Finfinneetti galte.
Haa ta’u malee, erga gara Shaggar dhuftees mootummaan yerosii hordoffii ishee dhiisuu waan dideef, tasgabbiin taa’uu hin dandeenye. Gidiraan ittuu hammaachaa dhufnaan hojii barsiisummaa dhiistee dhaabbata dhuunfaa Oromo Relief Association (ORA) tti qacaramtee hojjachuu eegalte.
Dhaabbata kana keessa utuu hojjattuu kitaaba seenaa qabeessa Og-barruu Oromoo fuulduratti tarkaanfachiise Kitaaba Walaloo “Gundoo Booree” jedhu barreessitee bara 1993 A.L.A. maxxansiiste.

Kitaabnichi, fuula 145fi mata-durewwan ciccimoo 21 of keessaa kan qabu ture.
Barreessituun dubartii qubeetiin barreessuun hangafa taate kun, walleewwan hedduus weellistootaaf barreessuun ofiifis weellisuun haadha ogummaa baayyee taateetti.

Barreessituun gootni kun Maaramee Harqaa jedhamuun kan beekamtu yoo ta’u, Maarameen yeroo adda addaatti hidhamtee, reebamteefi dararaa arguun erga dabarsitee booda, uummata isheef jiraatte bara 1995 dhukkubsatee utuu yaalamaa jirtuu lubbuun dabarteetti.

Hojii ajaa’ibaa gootittiin kun hojjette darbite kanaaf Waldaan Barreessitoota Oromiyaa beekamtii ni kenna. Fuuldurattis kitaaba ishee GUNDOO BOOREE gara gabaatti deebisuuf haala akka mijeessu waadaa ni seena.

Waldaan Barreessitoota Oromiyaa badhaasa ogbarruu Gaaddisaa bara 2022 qopheeserratti, barreessituu hangafa kanaaf badhaasa beekamtii bakka isheen hin jirretti yaadannoodhaaf kennameera.

en_USEN
Scroll to Top