Malkaamuu Ballaxaa Tolasaa
Malkaamuu Ballaxaa Tolasaa
Name:
Malkaamuu Ballaxaa Tolasaa

Phone:

Address:
Hoolataa
Books:
  1. Harma Haadha Tokkoo (Mana Maxxansaa Eddy, Bara 2016)
  2. Dhugaa Ganamaa (Mana Maxxansaa Raajii, Bara 2018)

Bio

Barreessaa Malkaamuun Bara 1990 ALA’tti Oromiyaa Lixaa Magaalaa xiqqoo baadiyaa Babal’aa jedhamutti abbaa isaa Ballaxaa Tolasaa fi haadha isaa Hullaagarish Zallaqaa irraa dhalate. Barumsa isaa sadarkaa 1ffaa Babal’aattiifi, Sadarkaa 2ffaa fi qophaa’inaa Waayyuutti barate. Maatiin isaa ijoollummaatti kan irraa boqotan Malkaamuun hojiiwwan gara garaa, kophee qulqulleessuu dabalatee, hojjechaafi hawaasa naannoof fakkeenya ta’aa barumsa isaa xumuree barumsa sadarkaa olaanaaf darbe.

Barataa Sadarkaa Tokkoffaa ta’ee fedhii barreessaa ta’uun keessa isaatti waan biqileef bara 2010 ALA’tti Yuuniversiitii Jimmaatti barumsa sadarkaa olaanaaf ramadamee; ogummaa barreessuu waliin walitti dhufeenya cimaa eegale.

Barataa Sadarkaa 1ffaa irraa eegalee agarsiisa afuurawaa irratti hirmaachuun aartii waliin tokko jedhee walitti dhufeenya kan eegale barreessaan kun, Yuuniversiitii Jimmaarraa Muummee barumsa ‘Electrical and Computer Engineering’ jedhamuun eebbifameera. Tajaajila afuuraa Mooraa Yuuniversiitii Jimmaa keessatti Walaloo, Agarsiisaafi Baacoowwan afuurawaa garaa garaa qopheessuun hirmaattotaaf dhiyeessaa ture.

Mooraa Yuuniversiitii Jimmaatti kutaa tajaajila Afuurawaa Afaan Oromoo Xoofoo Sillaasee jedhamu keessatti adda durummaan hirmaachuun hiriyoota isaa waliin kitaabileefi Faaruuwwan garagaraa gara Afaan Oromootti hiikuun gahee irraa eegamu bahachaa ture. Agarsiisa (Diraamaa) Gabaabaan “Harma Haadha Tokkoo” jedhu inni barreessee qajeelchuun hirmaattotaaf dhiyeesse ajaa’ibsiifannaa irra darbee yaadni “diraamichi waraabamee yookaan bifa barreeffamaan uummata bal’aa bira gahee osoo uummanni irraa barate” jedhu daawwattoota hedduurraa ka’een gara kitaaba barreessuutti akka dhufu isa taasise.

Yaada kana bu’uureffachuun bara 2016 ALA’tti mata duree agariisa gabaabaa sanaa fudhachuun kitaaba isaa jalqabaa kan ta’e Harma Haadha Tokkoo kan jedhu barreessuun uummattoota isaa biraan gaheera. Hojiin idileesaa induustirii ‘Telecom’ keessa kan ta’e barreessaa Malkaamuun, hojii idileesaa cinatti fedhaafi jaalala ogummaa barreessuuf qabuun Bara 2018 kitaabasaa lammaffaa kan ta’e Dhugaa Ganamaa barreessuun uummata biraan gaheera.

Waxabajjii 2022

en_USEN
Scroll to Top