Masqaluu Baalchaa
Masqaluu Baalchaa
Name:
Masqaluu Baalchaa

Phone:

Address:
Finfinnee
Books:

1. Nooruu Mootii Qubee 

2. Siidaa Ogbabarruu

3. Malkaawaa Barnootaa fi

4. Mootii Qubeefi kumee kumaatamaa

Bio

A.L.H-tti, Bara 1943 Oromiyaa Arsii, Aanaa Heexosaa, bakka Quciraa Yeemboo jedhamutti dhalate.
Barnoota isaa sadarkaa 1ffaa (1-8) mana barnootaa Ligaabaatti, kan sadarkaa 2ffaa (9-11) mana barnootaa Raas Dargeetti barachuun, Kutaa 12ffaa Waldaa Barsiisotaa Biraanii Zarenewu Itoophiyaa jedhutti qara’e.
Bara 1964 tti immoo Dhaabbata Leenjii Barsiisotaa Kotobeetti barsiisummaa sadarkaa duraa leenji’uuf gara Finfinneetti qajeele.

Namni guddaan kun, Kutaa Biyyaa Sidaamootti, Aanaa Darasaa gaafasii (kan har’a Geedi’oo) jedhamutti mana barnootaa Qootii jedhamuufi Godina Arsii mana barumsaa Kofalee Gobbeefi naanaawwashee kan biroo keessatti barsiisaa ta’uun dhaloota qaruu keessatti ga’ee leencaa ba’ataniiru.
Ergasii as fedhiifi ga’umsa ijoollummaa isaaniirraa kaasanii hawwan, ogummaa Gaazexeessummaa waliin carraan walitti isaan fidde. Raadiyoo laga Daadhii jedhamu keessattis qopheessaa qophii bohaartii Sanbataafi Dilbataa fi Dursaa qopheessaa sagantaa Raadiyoo ta’anii guddina Afaan Oromootiif gumaacha gaazexeessitoota hangafa keessatti hirmaataniiru.

Raadiyoo Faanaa Sagantaa Afaan Oromoo yeroo jalqabus, qopheessaa sagantaa maatiifi barnootaa ta’uun gurra dhaggeeffattoottaa keessatti Afaan Oromoo miyeessaniiru.
Biiroo barnootaa Oromiyaattis, Ogeessa pirodaakshinii sagantaa raadiyoo, Barnoota ta’uun buufata raadiyoo shan irratti qindeessaa qopheessitootaafi leenjisaa ta’uun tajaajilaniiru.

Yeroo DHRTVO hundeeffamettis, Ogeessa pirodaakshinii hangafaa fi Ogeessa karooraa sagantaa raadiyoo ta’uun, Raadiyoo Afaan Oromoo guddaa isa jalqabaa keessatti seenaa hojjetaniiru.

Abbaan ogummaa baayyee kun dhaabbilee adda addaarraa badhaasaafi beekamtii adda addaa kan argate yoo ta’u, Hojiiwwan akka diraamaa gaggabaafi taphoota garaagaraa TV fi raadiyoodhaarratti Afaan Oromootiin dhiheessuun, balbala aartiitti ol seene.
Guddina Afaan Oromootiif, diraamaa raadiyootiifi Ogbarruutiin dursaa kan ta’e, gootni kun, umuriin raaganii hanga dulloomanotti hojii aartii Oromoo jabeessuuf, hanga ammaatti kitaabolee addda addaa barreessaa jiru.

Gaazexaalee Afaan Oromoo durii hanga ammaatti jiran hundeessuutii hanga irratti barreessuutti hirmaachaa kan turan, gootni ogbarruu kun, Afaan Amaaraatiin kitaabilee 3 barreessuun maxxansiisaniiru afaan Oromootiin kitaabilee kanneen akka:

1. Nooruu Mootii Qubee
2. Siidaa Ogbabarruu
3. Malkaawaa Barnootaa fi
4. Mootii Qubeefi kumee kumaatamaa jedhu barreessaniiru.

Waldaa Barreessitoota Oromiyaa hundeessuu keessattis, hundeessitoota jalqabaa keessatti kam heeraman maqaansaanii Obbo Msaqaluu Baalchaan, badhaafamaa Gaaddisaa Awwaardii hara 2022 damee, bara jireenya ofii Ogbarruu waliin nama dabarseti.

Waldaan Barreessitoota Oromiyaa goota Ogbarruu keenyaa kan ta’aan Obbo Msaqaluu Baalchaa kabajaafi ulfina guddaa waliin, Badhaasa Bara Jireenyaa /Life Time award isaan badhaaseera.

en_USEN
Scroll to Top