Tamasgeen Gammadaa
Tamasgeen Gammadaa
Name:
Tamasgeen Gammadaa

Phone:

Address:
Finfinnee
Books:
  1. WALDHAANSOO GITOOTAAFI WARRAAQSA UUMMATA

Bio

Gaazexeessaa fi Barreessaa Tamasgeen Gammadaa jedhama.Kutaa biyya Wallaggaa magaalaa Naqamteetti, abbaa isaa, Abbaa Wangeelaa Gammadaa Goobanaa fi Harmee isaa Aadde Moosisee Guutaa irraa bara 1937 dhalate.

Obbo Tamasgeen uumriin isaa yeroo barumsaaf ga’u, achuma magaalaa Naqmtee kan ture, bara sana mana barumsaa Ergamoota Wangeelaa Siwidii jedhamee beekamutti hamma 6ffaatti barate.

Barumsa isaa kutaa 7-8, dur mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Qedaamaawii Hayile Sillaasee jedhamutti barate.

Barumsa isaa kutaa 9-12 ammoo, Koolleejjii Wangeelaa Bishooftuutti barate.

Barumsa isaa olaanaa’mmoo Yniversitii Koolleejjii Qedaamaawii Hayile Sillaasee duriitti, Injineerummaa utuu barataa jiruu, waggaa sadaffaa akka xummuureen gidduutti kutee, Raadiyoonii Waldaa Kiristaanota Lutiranii Adduunyaatiin kan geggeeffamu, Bisraat Wangeel jedhamu keessatti teknishaanummaan qaxarame.

Haaluma kanaan utuu hojjechaa jiruu, mootummaan Hayile Sillaasee magaalaa Harar irraa kan dabru sagantaa raadiyoonii Afaan Oromoo jalqabuuf qopheessitoota sagantaa waan isa barbaahiseef, Ob.Tamasgeen Gammadaa, Raadiyoonii Bisiraat Wangeel irraa, Ob.Kumaa Eda’ee ministera eegumsa fayyaa irraa, akkasumas Ob.Huseen Adam tajaajila oduu Itoophiyaa magaalaa Finfinnee irraa, waamicha isaaniif godheen ji’a Onkoloolessa bara 1965 sadii ta’anii sagantaa tamsaasuu jalqabsiise.

Haaluma kanaan sadii ta’anii seenaa keessatti yeroo jalqabaaf Afaan Oromootiin biyya keessaa raadiyoonii Harar irratti waggoota lama akkuma tajajilaniin mootummaan Dargiimmoo raadiyoonii Itoophiyaa irraan sagantaan Afaan Oromoo magaalaa Fifinnee irraa akka dabru murtii dabarseen, ji’a muddee bara 1967 jalqabsiisuuf Tamasgeen Gammadaa fi Kumaa Eda’ee raadiyoonii Harar irraa, Kiflee Jootee Gammachuu’mmoo raadiyoonii Bisraat wangeel irraa walitti fiduudhaan, sadii ta’anii sagantaa Afan Oromoo dabarsuu jalqaban.

Ani barreessaan seenaa kanaa Isaayyas Hordofaa raadiyoonii Itoophiyaa qophii Afaan Oromoo magalaa Finfinnee irraa dabrutti kanan makame bara 1969 iddoon barsiisu kutaa biyya Wallaggaa koonyaa Jimmaa Arjoo aanaa Leeqaa Dullachaa mana barumsaa sadarkaa 1ffaa fi lammaffaa giddu galeessa Baadiraa irraa Finfinnee boqonnaaf dhufee,Tamasgeenfaa dubbisuuf yeroon buufata raadiyoonii Itoophiyaa Magaalaa Finfinnee ganda Abuuna Pheexiroos, isaan dubbisuu deeme ture.

Obbo Tamasgeenis; “ati maaliif torbanitti sagantaa tokko qabattee qacarrii Firii laansiidhaan /freelance/dhaan nun gargaartuu? nuti sadi qofa taanee sagantaa ganama sa’atii tokkoo, galgalammoo sa’atii tokkoo hojjechuun waan nutti ulfaateef nu gargarta “ naan jennaan itti makame.

Tamasgeen raadiyoonii Itoophiyaa qophii Afaan Oromoo magaalaa Finfinnee irraa dabru waggaa lamaaf akkuma hojjeteen bara 1969 ji’a Hagayyaa raadiyoonii Hararitti deebi’ee hogganummaan/itti gaafatamummaan akka hojjetu yeroo lammataaf ergamee, waggaa tokko tajaajile. Sana booda ;

– Bara 1972-1983 magaalaa Finfinnee tajaajila oduu Itoophiyaa

– Bara1984-1985 ministeera beeksisaatti qajeelcha gullaalaa ogbarruu Itoophiyaa, yookiin qajeelcha”Saansuurii”jedhamuun beekamu keessa

– Bara 1985-1988 Biiroo beeksisa Oromiyaa keessa tajaajiluudhaan, Bara 1988 soorama ba’ee,bara 1999 ji’a Adoolessa 13 dhukkuba odheedhaan adduunyaa kanarraa du’aan gargara ba’e .Ob.Tamasgeen abbaa ijoollee dhiiraa lamaa fi durba tokko ture.

Gaazeexeessa fi Barreessaa Tamasgeen Gammadaa Goobanaa bara 1971 kitaaba Afaan Oromoo mata duree, “WALDHAANSOO GITOOTAAFI WARRAAQSA UUMMATA” jedhu, qubee saabaatiin barreessee dubbistootaaf dhiyeessee jira.

Gaazeexessaa fi Barreessaaa Tamasgeen Gammaddaa, bara jireenya isaa keessatti ejjennoo Oromummaadhaan cunquursaa uummata Oromoo’rra jiru dhabamsiisuuf qabsaa’ota Oromoo wajjin walquunnamtii cimaa kan qabu ture. Keessumaa hogganaa paartii M.I.S.N. /SOCHII SOOSHALISTUMMAA ITOOPHIYAA/ kan ture Ob.Hayilee Fidaa Waajin hiriyaa mana barumsaa kan turan si’a ta’u, bara jalqaba warraaqsa Itoophiyaa keessattis waliin hojjechaa turan.

Bara hojii isaa keessattis ilaalcha Oromummaa isaatiin mootummooti Dargiis ta’e, kan Wayyaanee, ija shakkiitiin waan isa ilalaniif guddina sadarkaa hojii fi mindaa dhorkachuudhaan hacuuccaa guddaa irraan ga’aa turan.

Keessumaa ilaalcha Oromummaa isaa kanaan bara 1970 magaalaa Hararitti hidhamee akka ture nan yaadadha.

Gaazeexessaa fi barreessaa Tamasgeen Gammadaa wajjin seenaa keessatti yeroo jalqabaaf sadii ta’anii tamsaasa radiyoonii Itoophiyaa Qophii Afaan Oromoo Magaalaa Finfinnee irra dabarsuu kan jalqaban, seenaa jireenyaa Ob.Kiflee Jootee Gammachuu fi Ob. Kumaa Eda’ee, , sirriiti walitti qabadhee, akkuman xummuureen isinii dhiyeessuuf waadaan gala.

Akkasumas raadiyoonii Itoophiyaa Qophii Afaan Oromoo magaalaa Harar irraa dabru Ob.Tamsgeenii fi Ob.Kumaa Eda’ee wajjin kan jalqaban seenaa Ob. Huseen Adamis akkuman walitti qabadhee xummuureen isinii dhiyeessa.

Kan Uummataa fi biyaaf hojjetan yaadachiisuu fi yaadachuun dirqama barreessitoota seenaa fi ogbarruu Afaan Oromoo waan ta’eef, hayyooti Oromoo ogummaa kana irratti bobbaatan, barreessitooti seenaa sirnooti cunqursitooti dabran jajallisanii, gara ofii isaniitti looganii,barreessan, akkasumas kan dhoksan, qorattanii ifa baastanii, barreessuun dirqama Oromummaa keessan ta’uu isaa isin hubachiisa.Uummati Oromoo waan baayi’ee isinirraa eega.

Yaa kabajamtootaa fi jaallatamtootaa ! Barooti seenaa kana keessatti ani ibse hundi, akka lakkoofsa Itoophiyaati.

Wan dubbistaniif galatooma ! Kan hirdhatettimmoo guutaa !

Isaayyaas Hordofaa Miijanaatiin kan dhihaate.

 

 

en_USEN
Scroll to Top