Xahaa Abdii
Xahaa Abdii
Name:
Xahaa Abdii

Phone:

Address:
USA
Books:

1) BILLIQA – Kuusa walaloo 1978
2) Kuusa Mammaaksa Oromo – Hagayya 1983
3) Fura jechootaa (Dictionary) Afaan Oromo – inni kun Obbo Tamam Youssouf wajjin barreeffam.
Dr. Kabajaa Artist Alii Birraas walaloo kitaaba isaaniirraa fudhachuun “ABC jennee kaanaa…” weelluu jedhu weelliseera.

 

Bio

Gootni Ogbarruu kun akkaataa adda addaatiin yaadatama. Isaan keessaa muraasni, Walaloo Afaan Oromoo yeroo duraatiif qubeetiin bara 1978 keessa kitaabaan maxxansuusaati.

Qabsoo Biliisummaa Oromoo keessatts, seenaa Waldaa Maccaafi Tuulamaa, Hundeeffamuu Adda Bilisummaa Oromoofi Warraaqsa barattoonni Mootummaa Haayilesillaasee irratti taasisan akkasumas seenaa Afaan Oromoo afaan barreeffamaa taasisuu keessatti hirmaachuutiin beekama.

Abbaa isaanii obbo Alii Abdii Kajarii fi haadha isaanii aadde Aashaa Umaree irraa, baha Oromiyaa aanaa Dadar Soqaa bakka jedhamtutti dhalate.

Barnoota sadarkaa duraatis achuma Dadaritti kan argamu mana barumsa Abarraa Gizaaw jedhamutti xumure.

Yeroo sanitti manni barnootaa sadakaa olaanaa ( High school ) naannoo Dadar waan hin jirreef barnoota sadarkaa olaanaaf gara magaalaa Hararitti deemuun sadarkaa 2ffaas qara’e.

Ijoollummaasaarraa eegalee jaalalli Afoola keessumattuu ammoo afwalaloo (oral poetry) kan isa rakkisu gootni seenaa hojjetee dhalootaaf kaa’e kun, barataa Yuunvarsiitii ta’uun gara Finfinneetti dhufe.

Yuunvarsiitii Qadaamaawwii Haayilesillaasee keessattis qabsoo barattootaatti makame. Dargaggoota Oromoo miseensa Waldaa Maccaafi Tuulamaa turan leessaas tokko ta’e.

Hirmaanna siyaasaafi sosochii oromummaa keessatti adda duree ta’uusaatiinis waayiloota hedduu horate. Yaa’ii ABO bu’uressu jalqaa keessattis hirmaate. Dirqama hojiis fudhachuun uummatasaa tajaajilaa ture.

Jalqaba bara 1978ttis kitaaba Walaloo Afaan Oromoo qubeetiin barreeffame kan jalaqabaa mata duree “Billiqa” jedhuun maxxansiisuun, jalqabbii Walaloo Ammayyaa Afaan Oromootiif bu’ura kaa’e.

Walumaa galatti,

1) BILLIQA – Kuusa walaloo 1978

2) Kuusa Mammaaksa Oromo – Hagayya 1983

3) Fura jechootaa (Dictionary) Afaan Oromo – inni kun Obbo Tamam Youssouf wajjin barreeffam.

Dr. Kabajaa Artist Alii Birraas walaloo kitaaba isaaniirraa fudhachuun “ABC jennee kaanaa…” weelluu jedhu weelliseera.

Namni kun qabsaa’aa, barreessaafi hayyuu Oromoo Obbo Xahaa Abdii jedhama. Obbo Xa’aa Abdii yeroo ammaa kana Ameerikaa jiraatu.

Kitaaba isaanii Billiqa jedhus irra deebiin maxxansani jiru. Waldaan Barreessitoota Oromiyaas yeroo dhihoootti kitaaba seena qabeessa kana eebbisiisuun uummata akka qaqqabu taasisuuf waada ni seena!

Badhaafamaa Badhaasa Ogbarruu Gaaddisaa bara 2014 ta’anii jiru.

 

Tuujii Ibiraahimitiin

en_USEN
Scroll to Top