Sagantaa Badhaasa Ogbarruu Gaaddisaa

Waldaa Barreessitoota Oromiyaa sirna Badhaasa Ogbarruu Gaaddisaa Adoolessa 30/2022 geggesseen Barreessitoota Ogbarruu Afaan Oromoo bifa ammaayyaatiin sirna barreeffama afaan Oromoo qubee ammaatiin barreessuu eegalan kanneen A.L.A-tti bara 1990 hanga 2000 gidduu jiran badhaase.

Waltajjii sirna badhaasaa kanarratti keessummoonni kabajaa, aartistootni, barreessitoonni fi namoonni bebbeekamoon hedduu argamaniiru. 


Pirezedaantiin Waldaa Barreessitoota Oromiyaa Obbo Roobinaa Shuumii haasaa taasisaniin, badhaasichi sadarkaa qulqullina Ogbarruu Afaan Oromoo fooyyessuuf qooda olaanaa ni qabaata jedhaniiru.

Keessummaa sagantichaa kan turan Dr. Gammachuu Magarsaas Waltajjii sanarratti haasaa taasisaniin, sochii Ogbarruu Afaan Oromoo har’aatiif Obbo Gaaddisaan gaaddisa dhaabanii darban jechuun gumaacha Obbo Gaaddisaa Birruu jejaniiru.

Sirni Badhaasa Ogbarruu Gaaddisaa kun akka biyyattiitti kan jalqabaa ta’usaafi bara kana kana Barreessitoota Ogbarruu Oromoo bara 1990 hanga 2000 gidduu jiran qofarratti kan xiyyeeffate ta’usaas barreessaan Waldaa Barreessitoota Oromiyaa Obbo Lalisaa Indiris Adam ibsa waltajjicharratti kennaniin himaniiru.

Sirna badhaasa kanaanis barreessaa Masqaluu Baalchaaf badhaasa Bara Jireenyaa /life time award, nama umuriisaa Ogbarruu waliin dabarse jedhamuun badhaafameera.

Bareessaa Gaaddisaa Birruu, Baarreessaafi Gaazexeessaa Namoo Daandii (Dhaabaa Wayyeessaa), barreessaafi Gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa, Barreessaa Kumsaa Burraayyuu, Barreessaa Bantii Oliiqaa Asoosamootaan yoo badhaafaman, Barreessaa Xahaa Abdii Walalootin, barreessaa Abdii Qophee Walleetiin, Barreessituu Maaramee Harqaa barreessituu Dubartii dhiibbaa uumtee dabarte jechuun, barreessaa Asafaa Tafarraa Dibaabaa (PhD) Asoosama gabaaba Afaan Oromoo kan jalqabaa barreessuutiin Barreessaa Abarraa Hambisaafi Jaarraa Lammii dabalatee barreessitoota bara eerame keessa Ogbarruu Afaan Oromoo bifa ammayyaatiin karaa qabsiisaniif beekamtii kennee jira.

Sirni Badhaasa Ogbarruu Gaaddisaa kun haala ho’aafi hawwataa ta’een Hoteela Internaashinaal Ililliitti kan adeemsifame yoo ta’u, seenaan Barreessitoota badhaafamaniis hirmaattotaaf dhihaateera. 

Dhaabbanni Teekinooloojii Arjaa tamsaasa kallattii sagantichaa hojjeteera.

Daawwachuu dandeessu.
https://fb.watch/eBY0BIkh87/

https://m.youtube.com/watch?v=A05KQoxJ9Zw&feature=youtu.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN
Scroll to Top